ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ

Η MODUS RENT A CAR με το παρόν μισθωτήριο συμβόλαιο, εκμισθώνει το αυτοκίνητο στον υπογράφοντα μισθωτή που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος, και το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα στις προτιμήσεις του μισθωτή με τους ακόλουθους όρους.

1. Ο μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο, αφού εξακρίβωσε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση από κάθε άποψη. Οφείλει να το παραδώσει στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε, με όλα τα εργαλεία, τροχούς, και αξεσουάρ στο συγκεκριμένο σημείο που έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος. Εάν ο μισθωτής δεν παραδώσει το αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο τόπο και σε υπάλληλο της εκμισθώτριας εταιρίας, θεωρείται ότι εγκατέλειψε το αυτοκίνητο με τις ανάλογες νομικές συνέπειες σε περίπτωση ζημιών ή χρηματικής οφειλής προς την εταιρία.

2. Στο συμβόλαιο αυτό αναφέρεται ο χρόνος της ενοικιάσεως. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει την μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την εταιρία 24 ώρες πριν την αρχική συμφωνία επιστροφής. Η εκμισθώτρια εταιρία έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει χωρίς συνέπειες την σύμβαση αυτή, εάν κρίνει ότι ο μισθωτής είναι επιζήμιος, για τα συμφέροντα της εταιρίας, ή δεν τηρεί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και παραβαίνει τους όρους της παρούσης συμβάσεως.

3. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση κατά τον χρόνο της μισθώσεως να προφυλάξει το αυτοκίνητο, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, το λάδι, το νερό κ.λ.π. επίσης να ελέγχει την κατάσταση των ελαστικών και εάν το αυτοκίνητο έχει ασφάλεια στην κίνηση του. Ο μισθωτής ευθύνεται και υποχρεούνται να αποζημιώσει την εταιρία για ζημιές που προέρχονται από έλλειψη προσοχής. Τυχόν παραβίαση του μετρητή χιλιομέτρων από τον μισθωτή θα συνεπάγεται την ποινική του δίωξη.

4. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να πληρώσει τη βενζίνη κατά τη διάρκεια της ενοικιάσεως, και να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα βενζίνης με την οποία το παρέλαβε. Η εταιρία Modus δεν έχει την υποχρέωση να πληρώσει την παραπάνω ποσότητα της βενζίνης που τυχόν θα υπάρξει στο αυτοκίνητο.

5. Η εκμισθώτρια εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για απώλειες ή φθορές αντικειμένων των πελατών, οι οποίοι επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, είτε αυτά έχουν εγκαταλειφθεί στα γραφεία πριν ή μετά την σύμβαση.

6. Ο μισθωτής όταν δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, οφείλει να λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, προς αποφυγή κλοπής του αυτοκινήτου ή εξαρτημάτων του.

7. Η εκμισθώτρια εταιρία έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια κι έλαβε όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποφυγή μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου, και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιά, οποιαδήποτε από αυτήν προερχόμενη άμεσο ή έμμεσο ζημιά του μισθωτού.

8. Ο μισθωτής οφείλει να πληρώσει συγκεντρωτικά τα ακόλουθα:

α) Τις χρεώσεις για παραδώσεις και παραλαβές εκτός Χανίων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 25 χιλ. από τα γραφεία της εταιρίας, εάν έχουν καταλογισθεί στην σύμβαση αυτή.

β) Την ημερήσια αποζημίωση για την χιλιομετρική επιβάρυνση.

γ) Την ασφαλιστική αποζημίωση για την περίπτωση αποδοχής μικτής ασφαλίσεως.

δ) Το ποσοστό του φόρου που αναλογεί επί του συνόλου των ανωτέρων.

ε) Εάν ο ενοικιαστής καθυστερήσει το αυτοκίνητο μετά την συμφωνημένη ώρα επιστροφής χρεώνεται για κάθε μια ώρα το 1/5 της ημέρας χρεώσεως ελεύθερων χιλιομέτρων.

9. Κατά την διάρκεια της μισθώσεως το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται:

α) Κατά παράβαση της παρούσης συμβάσεως.

β) Να μεταφέρει επιβάτες ή πράγματα έναντι αμοιβής.

γ) Να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες από ότι ορίζει η άδεια κυκλοφορίας του.

δ) Να μεταφέρει βαρέα αντικείμενα ή δύσοσμα εμπορεύματα ή ναρκωτικά ή όπλα.

ε) Για ρυμούλκηση άλλου αυτοκινήτου ή τρέιλερ.

στ) Σε αγώνες αυτοκινήτου ταχύτητας ειδικών διαδρομών κ.λ.π.

ζ) Από κάθε πρόσωπο που βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

η) Από κάθε πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρίας.

θ) Γενικός για κάθε σκοπό που αντίκειται στους Ελληνικούς Νόμους.

ι) Εκτός Κρήτης χωρίς την έγγραφη άδεια της εκμισθώτριας εταιρίας.

10. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ. και υποχρεούνται να πληρώσει το αντίτιμο των παραβιάσεων, που έγιναν κατά την διάρκεια της μισθώσεως, έστω και αν τα ανώτερα ποσά απαιτηθούν μετά τη λήξη της μισθώσεως.

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α) Μικτή ασφάλεια. Ο ενοικιαστής δεν έχει καμία ευθύνη για ζημιά του αυτοκινήτου (εξαιρούνται της ασφαλίσεως τα λάστιχα των τροχών, ο εσωτερικός χώρος και το κάτω μέρος του αυτοκινήτου) όταν αποδεχτεί τους όρους του παρόντος και καταβάλει επί πλέον ένα ποσό επί ημερήσιας βάσεως, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση, ότι ο μισθωτής θα τηρεί κατά τον χρόνο της ενοικιάσεως τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που ισχύουν κάθε φορά. Εις περίπτωσιν μη αποδοχής της μικτής ασφαλίσεως το αυτοκίνητο καλύπτεται μόνο με ασφάλεια προς τρίτους, και ο ενοικιαστής ευθύνεται εξ' ολοκλήρου για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο αυτοκίνητο.

β) Προσωπική ασφάλεια επιβατών. Ο Μισθωτής που με την υπογραφή του δέχεται την ασφάλιση, συμφωνεί να καταβάλει ένα επιπλέον ποσό επί ημερήσιας βάσεως, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο. Δέχεται δε τους όρους του ανοικτού συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων, που ισχύει μεταξύ της εταιρίας Modus για λογαριασμό των πελατών της, και της ασφαλιστής εταιρίας που συνεργάζεται για το σκοπό αυτό. Εάν ο μισθωτής δεν θέλει να ασφαλίσει τα πρόσωπα που μεταφέρει στο αυτοκίνητο, είναι υπεύθυνος και κάθε ατύχημα που θα συμβεί σε αυτά, οπότε και η ενοικιάστρια εταιρία δε έχει καμία ευθύνη.

γ) Κάθε ασφαλιστική κάλυψη φθάνει μέχρι το ύψος των χρημάτων αποζημιώσεων, που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου, και το οποίο βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. Ο μισθωτής ευθύνεται εξ' ολοκλήρου για ζημιές και αποζημιώσεις μεγαλύτερες των ανώτερων καλύψεων. Ζημιές του αυτοκινήτου που θα προκληθούν με ευθύνη του ενοικιαστή και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

δ) Ο όρος αυτός ακολουθεί την κύρια σύμβαση και αποδεικνύεται με την υπογραφή του μισθωτού στην πρώτη σελίδα του παρόντος.

12. Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου είδους συμβάντος, ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

α) Να καλέσει την αστυνομία. β) Να καταγράψει ονόματα και διευθύνσεις από αυτόπτες μάρτυρες. γ) Να μην δεχτεί καμία ευθύνη για το ατύχημα, μέχρι να καταλογισθούν οι ευθύνες από τους αρμόδιους. δ) Να επικοινωνήσει δια τηλεφώνου ή άλλου συντόμου μέσου με την εταιρία. ε) Να καταγράψει κάθε απαραίτητη πληροφορία για το ατύχημα (όνομα άλλου οδηγού, αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου κ.λ.π.). στ) Να υποβάλει στην εταιρία εντός 24ώρου από το ατύχημα υπογεγραμμένο σημείωμα που να γράφει το συμβάν.

13. Η εκμισθώτρια εταιρία δεν μπορεί να παραιτηθεί από κανένα δικαίωμα είτε αναφέρεται στη σύμβαση αυτή, είτε συμπεριλαμβάνεται στις νόμιμες διατάξεις, που ισχύουν πέρα από τη σύμβαση αυτή.

14. Προβλήματα παραδόσεων, δυνατόν να μας υποχρεώσουν εις ακύρωση ή αντικατάσταση κρατηθέντος αυτοκινήτου.

15. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη μίσθωση αυτή, για την επίλυσή τους, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλεως των Χανίων.

16. Η εταιρία Modus δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει χρήματα πριν τη λήξη της συμφωνημένης μισθώσεως.

17. Ενοικιαστής 23 ετών ή λιγότερο φέρει εξ' ολοκλήρου την ευθύνη για τυχόν ζημιά του οχήματος.

sun
Ο Καιρός στα Χανιά
Αυτοκίνητα
Προτεινόμενες Εκδρομές